Funding

Deadline: 
2018-02-28

Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen? Formas söker synteser som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor inom ämnesområden med relevans för hållbart samhällsbyggande och som gynnas av insatser från flera vetenskapliga områden eller discipliner. Ansökningar välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner: humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och teknik. I bedömningen av synteserna kommer stor vikt att läggas vid metoden.

Deadline: 
2018-02-28

ICHCA´s stiftelse för godstransport- och logistikforskning inbjuder forskare och studenter att söka stipendier inom godstransport och logistik.

Deadline: 
2018-03-01

Eurostars supports international innovative projects led by research and development- performing small- and medium-sized enterprises (R&D-performing SMEs).

Deadline: 
2018-03-04

Har ditt företag en beprövad miljöteknik som kan lösa miljö- och klimatutmaningar utanför Sverige eller vill din exportkund, på en av de utvalda marknaderna, starta ett nytt miljöteknikprojekt?  Programmet Demo Miljö främjar spridningen av innovativa tekniklösningar för miljö- och klimatproblem i fjorton utvalda länder.

Deadline: 
2018-03-15

Region Västra Götaland announces a forthcoming call for experienced researchers to submit research proposals for the Mobility for Regional Excellence 2020 programme (MoRE2020).

MoRE2020 will offer experienced researchers (in possession of a doctoral degree or at least four years of full-time equivalent research experience) new and exciting mobility experiences in internationally renowned research and innovation milieus. MoRE2020 has a focus on intersectorality and will require all fellows to collaborate with end-users in the public or private sector. MoRE2020 is for both incoming and outgoing researchers and aims to establish international collaboration of a high scientific quality between research and innovation milieus in Västra Götaland, Sweden and abroad.

Deadline: 
2018-06-30

Tävlingen vänder sig till studerande vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborgs Universitet, Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitet, Chalmers Tekniska Högskola eller Kungliga Tekniska Högskolan. Tävlingsbidragen ska vara skrivna på kandidat- eller mastersnivå under läsåret 2017-2018.

Deadline: 
2018-10-02
Deadline: 
Flera olika ansökningstillfällen fram till 2 oktober 2018.

Vinnova finansierar studier som ska undersöka potentialen och genomförbarheten för internationella projekt inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Syftet är att öka antalet internationella projekt för forskning och innovation där svenska parter ingår som deltagare eller koordinatorer.

Deadline: 
2018-11-14
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta gärna Energimyndigheten innan ansökan skickas in

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
Ingen deadline. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning.

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond).

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

The Nippon Foundation is an independent, non-profit, grant-making organization founded in 1962. It was established by legislation for the purpose of carrying out philanthropic activities using revenue from motorboat racing.

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

För Sjöfartsverket är det viktigt att få kännedom om hur behovsbilden inom sjöfartsområdet ser ut och era intresseanmälningar utgör en viktig del av vår planering för FoI.

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stöd till förberedelse och mobilisering inför utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020.

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.