Finansiering

Deadline: 
2018-09-01

Energiforsk driver, tillsammans med svensk industri, forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030. I den här utlysningen välkomnas särskilt projekt inom biodrivmedel i tunga transporter, d.v.s. gods- och persontransporter med fordon över 3,5 ton på land, i luften och på vatten.

Deadline: 
2018-09-04

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations,- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem. Utlysningen är den första i det sjöfartsprogram som Energimyndigheten startat i år. Programmet löper över sex år och har en total budget på 83 miljoner.

Deadline: 
2018-09-06

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger vi förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Deadline: 
2018-09-10

Energimyndighetens utlysning riktar sig till forskningsprojekt som vill bidra till omställningen av transportsektorn till förnybar energi. Stöd kan sökas för att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel.

Deadline: 
2018-09-13

Eurostars has been carefully developed to meet the specific needs of small companies in need of public funding for innovative ideas. It stimulates international collaborative research and innovation projects that will be rapidly commercialized.

Deadline: 
2018-09-14

The Finnish-Swedish cooperation within the Winter Navigation Research Board invites research institutions, government agencies, organizations and companies to apply for funding of winter navigation research projects for the year 2019.

Deadline: 
2018-10-02
Deadline: 
Flera olika ansökningstillfällen fram till 2 oktober 2018.

Vinnova finansierar studier som ska undersöka potentialen och genomförbarheten för internationella projekt inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Syftet är att öka antalet internationella projekt för forskning och innovation där svenska parter ingår som deltagare eller koordinatorer.

Deadline: 
2018-10-12

Det övergripande målet för programmet är att stödja utveckling och främja en fortsatt hållbar ekonomisk tillväxt i hela regionen och man välkomnar därmed företag, institutioner, offentliga förvaltningar, icke-statliga organisationer och andra att samla sin expertis, dela med sig av sina erfarenheter och samarbeta i pilot- och demonstrationsprojekt för att utveckla realistiska lösningar på problem som delas av organisationer i hela regionen. 

Programmets fyra temaområden är:
-Thinking Growth: Supporting growth in North Sea Region economies
-Eco-Innovation: Stimulating the green economy
-Sustainable North Sea Region: Protecting against climate change and preserving the environment
-Green Transport and Mobility

Deadline: 
2018-10-24

2018 CEF-Transport call har en indikativ budget om 450 miljoner euro och täcker områden och prioriteringar som återfinns i det tredje ’Clean Mobility Package’. Fokus på finansiellt stöd kommer således att vara på övergripande mål för transportdigitalisering, trafiksäkerhet och multimodalitet.

Deadline: 
2018-11-08
Deadline: 
Ansökningar kan göras löpande under året, dock senast 8 november 2018

Formas årligen återkommande utlysning för akutbidrag. Ansökaningar välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data eller annat forskningsmaterial. Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas.

Deadline: 
2018-11-14
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om större pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier inför sådana projekt. En ansökan kan göras när som helst, men kontakta gärna Energimyndigheten innan ansökan skickas in

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
Ingen deadline. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning.

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond).

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline

Vill ditt företag arbeta mer fokuserat med energifrågor, och behöver planera upplägg, ansvar och rapporteringssystem? Då kan det vara lämpligt att genomföra en miljöstudie. Hos Energimyndigheten kan små och medelstora företag kan ansöka och få ekonomiskt stöd för detta.

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

The Nippon Foundation is an independent, non-profit, grant-making organization founded in 1962. It was established by legislation for the purpose of carrying out philanthropic activities using revenue from motorboat racing.

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline

Med det här stödet vänder sig Energimyndigheten till små och medelstora företag som vill genomföra energikartläggning av företagets verksamhet.

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
Flera deadlines 2018. 5 juni, 12 september, 12 december.

Energimyndigheten utlyser ca 41 miljoner kronor inom
programmet Medfinansiering EU-projekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för att medfinansiera EU-projekt som ligger inom Energimyndighetens verksamhetsområde och där den sökande blivit inbjuden att skriva kontrakt för sitt EU-projekt.

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around.

För Sjöfartsverket är det viktigt att få kännedom om hur behovsbilden inom sjöfartsområdet ser ut och era intresseanmälningar utgör en viktig del av vår planering för FoI.

Deadline: 
2018-12-31
Deadline: 
No deadline, applications accepted all year around

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.