Pågående och avslutade projekt

Inom Hållbar sjöfart startades 
2019 elva förstudier, två forskningsprojekt och två innovationsprojekt och 
2020 tre förstudier, tre forskningsprojekt och två innovationsprojekt och
2021 åtta förstudier och ett forskningsprojekt

Förstudier

Avslutade 2020

The potential of ammonia as fuel for shipping - Julia Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet julia.hansson [at] ivl.se

Fossilfri kollektivtrafik på vatten - Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet karl.jiven [at] ivl.se 

Miljöpåverkan av en hamns undervattensbuller - analys av forskningsbehov kring källor och effekter samt åtgärder och styrmedel för att mildra problemet - Torbjörn Johansson, IVL Svenska Miljöinstitutet torbjorn.johansson [at] ivl.se 

Digitalisering och automatisering i små och medelstora hamnar - Mikael Lind, RISE mikael.lind [at] ri.se

Storlek, specialisering och flexibilitet – hamnarnas roll i ett hållbart transportsystem - Inge Vierth, VTI inge.vierth [at] vti.se

Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet - Ida-Maja Hassellöv, Chalmers ida-maja [at] chalmers.se

Social hållbarhet i praktiken (SHIP). Kartläggning av det strategiska och praktiska arbetet med socialt hållbar utveckling i svensk sjöfartsnäring - Cecilia Österman, Linnéuniversitetet cecilia.osterman [at] lnu.se

Efterrening av metanslip från marina LNG-motorer - Hulda Winnes, IVL Svenska miljöinstitutet hulda.winnes [at] ivl.se

Avslutade 2021

Utbildning för en miljömässigt hållbar sjöfart - Kent Salo, Chalmers kent.salo [at] chalmers.se 

Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) – Sjöfartsspåret ​- Marta Gonzalez-Aregall, Göteborgs Universitet marta.gonzalez-aregall [at] gu.se

Startade 2019

Kartläggning av oreglerade kolväteutsläpp från värmebehandling av oljerester ombord på fartyg - Kent Salo, Chalmers kent.salo [at] chalmers.se

Psykisk ohälsa i sjöfarten, en prevalensstudieJoakim Dahlman, VTI joakim.dahlman [at] vti.se

Startade 2020

Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur - Linea Kjellsdotter Ivert, VTI linea.kjellsdotter [at] vti.se

Startade 2021

ReliS - Reliable Sprinkler - Anna Olofsson, RISE anna.olofsson [at] ri.se

Urban vattenvägslogistik - Martin Svanberg, SSPA martin.svanberg [at] sspa.se 

Carbon capture potential on-board ships - Karl Jivén, IVL karl.jiven [at] ivl.se 

Säker vätgasinstallation ombord - Andreas Bach, RISE andreas.bach [at] ri.se

Gamification för vattenburen trafik i tidiga planeringsskeden - Nicole Kringos, KTH nicole.kringos [at] abe.kth.se

BRAVE ECO -Benchmark for Reduction of Anchoring Vessels’ Emissions  - Enabling Change of Operations - Fredrik Rauer, Göteborgs Hamn fredrik.rauer [at] portgot.se

Kompositer För en hållbar Sjöfart (KOFS) - Peter Sjögren, RISE peter.sjogren [at] ri.se

AI-based Fire safety system using Big Data - Joakim Lundman, RISE joakim.lundman [at] ri.se

Forskningsprojekt

Startade 2019

Hållbart fartygsunderhåll genom framtagande av beslutsstöd samt hållbarhetsklassning av antifouling-strategier - Erik Ytreberg, Chalmers erik.ytreberg [at] chalmers.se

Propeller-Hull Interaction Effects in Waves - Arash Eslamdoost, Chalmers arash.esalmdoost [at] chalmers.se

Startade 2020

Vätgas, ammoniak och batteridrift för framtidens sjöfart - Selma Brynolf, Chalmers selma.brynolf [at] chalmers.se

DEMOPS Machine learning based speed-power performance modelling to reduce fuel cost and emissions from shipping - Wengang Mao, Chalmers wengang.mao [at] chalmers.se

Operationalizing COLREGs in SMART ship navigation - Reto Weber, Chalmers reto.weber [at] chalmers.se

Startade 2021

Propeller-Hull Interaction Effects in Waves - Part 2 - Arash Eslamdoost, Chalmers arash.eslamdoost [at] chalmers.se

Innovationsprojekt

Startade 2019

Autonom säkerhet – nya sensorer - Mikael Hägg, RISE mikael.hagg [at] ri.se

Lätta elfartyg - Mikael Hägg, RISE mikael.hagg [at] ri.se

Startade 2020

SAILPROP - även seglande lastfartyg behöver en energieffektiv propellerSofia Werner, SSPA sofia.werner [at] sspa.se

Digitalisering, automatisering och elektrifiering av svenska små och medelstora hamnar - Sandra Haraldson, RISE sandra.haraldson [at] ri.se