Om Lighthouse

Lighthouse är en neutral samverkansplattform med fyra lärosäten, näring och myndigheter och ett forum för triple helix-samverkan inom forskning, utveckling och innovation med visionen:

Lighthouse - för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

Transportpolitikens mål i Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska även anpassas till att ingen ska dödas eller allvarligt skadas samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

Lighthouse forsknings- och innovationsaktiviteter är inriktade på att möta industrins och samhällets behov. Lighthouse har tre huvuduppgifter kort beskrivna nedan.

Forskningssamverkan och nätverk

Lighthouse skapar triple helix-forskningssamverkan och nätverk vilket sker genom seminarier, match-making, gemensamma förstudier och fokusgrupper. Lighthouse erbjuder och utvecklar nätverk för diskussioner om pågående forskning, utveckling och innovation för att identifiera behov och skapa ett strategiskt fokus. 

Program

Lighthouse har i tio prioriterade områden beskrivit utmaningar respektive behov av forskning, utveckling och innovation. Detta delges forskningsfinansiärer och andra relevanta aktörer i syfte att få den maritima sektorn inkluderad i FoI-program av mer generell eller generisk karaktär samt bidra till att skapa specifika maritimt riktade FoI-program. Lighthouse deltar också aktivt i arbetet att utforma de svenska inspelen till EU:s ramforskningsprogram.

Lighthouse driver sedan mars 2019 Trafikverkets tioåriga branschprogram Hållbar sjöfart. Lighthouse driver dessutom ett traineeprogram för Naval Architecs.

Kommunikation

Lighthouse synliggör och skapar intresse för svensk maritim forskning, utveckling och innovation genom hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, pressmeddelanden, popularisering av forskning etc. Lighthouse sprider resultat från svensk och internationell forskning och innovation inom det maritima området.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och annan info.
 

Vill du veta mer?

Åsa Burman

Verksamhetschef
Telefon: +46(0)31-772 26 74
asa.burman [at] lighthouse.nu