Om Lighthouse

Lighthouse är en neutral samverkansplattform för forskning- utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Här arbetar näringsliv, myndigheter, akademi och institut tillsammans med visionen:
Lighthouse - för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.


Lighthouse forsknings- och innovationsaktiviteter är inriktade på att möta industrins och samhällets behov. I grunden finns de transportpolitiska målen om att säkerställa en effektiv och långsiktigt hållbar och säker transportförsörjning i hela landet där ingen dödas eller allvarligt skadas och där miljökvalitetsmål uppnås.

Vårt arbete är indelat i tre huvuduppgifter:

Forskningssamverkan och nätverk

Lighthouse skapar triple helix-samverkan mellan lärosäten, näringsliv och myndigheter. Detta sker genom seminarier, match-making, förstudiesamarbeten och fokusgrupper. Vi erbjuder och utvecklar också nätverk för diskussioner om pågående forskning, utveckling och innovation för att identifiera behov och skapa strategiskt fokus.

Program

Lighthouse har i tio prioriterade områden beskrivit utmaningar respektive behov av forskning, utveckling och innovation. Detta delges forskningsfinansiärer och andra relevanta aktörer i syfte att få den maritima sektorn inkluderad i FoI-program av mer generell eller generisk karaktär samt bidra till att skapa specifika maritimt riktade FoI-program. Vi deltar också aktivt i arbetet att utforma de svenska inspelen till EU:s ramforskningsprogram.

Lighthouse driver sedan fem år tillbaka ett traineeprogram för Naval Architecs med sju deltagande företag i form av rederier och marintekniska företag.

Sedan mars 2019 driver Lighthouse också Trafikverkets tioåriga branschprogram Hållbar sjöfart.

Kommunikation

Lighthouse synliggör och skapar intresse för svensk maritim forskning, utveckling och innovation genom hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, pressmeddelanden, popularisering av forskning etc. Lighthouse sprider resultat från svensk och internationell forskning och innovation inom det maritima området.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och annan info.
 

Vill du veta mer?

Åsa Burman

Verksamhetschef
Telefon: +46(0)31-772 26 74
asa.burman [at] lighthouse.nu