Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning

Sjöfartens utmaningar relaterade till framdrivning är bland annat krav på att minska utsläpp av svavel och kväveoxider inom emissionskontrollområden (ECA) i Europa och Nordamerika, minska emissioner i polartrakter såsom partiklar och black carbon och att sträva mot en fossilfri sjöfart.

Utmaningar är också ökat behov av bränslen med minimal miljöpåverkan vid eventuella utsläpp eller olycka samt rapporteringskravet för koldioxidutsläpp som kommer 2018 inom EUs nya Monitoring, Reporting and Verification (MRV)- bestämmelse. Striktare emissionsregler förväntas också i Japan och Medelhavet. År 2020 gäller även hårdare svavelregler för fartygsbränsle (maximal svavelhalt 0,5 %) inom övriga EU och globalt senast år 2025.

Utmaningarna ställer krav på såväl lösningar som kan tillämpas i en nära framtid (2020-perspektiv) och sådana som är långsiktiga (2050-perspektiv).

Alla nya tekniker och energibärare behöver utvärderas ur hållbarhetsperspektiv, exempelvis genom livscykelanalys eller andra miljösystemanalysmetoder.

Viktiga områden är:

  • Alternativa bränslen och bränsle- framställning för förbrännings- motorer, inklusive miljö- utvärdering av bränslekedjan för metanol, flytande naturgas (LNG etc.)
  • Elektrobränslens framställning och roll i energikedjan och som energilagring.
  • Utveckling av energi- och emissionseffektiva motorkoncept för alternativa energibärare.
  • Elektricitet genom exempelvis diesel-elektrisk drift, hybriddrift, eldrift i lokala tillämpningar, energilagring i batterier och solceller.
  • Utveckling av alternativa framdrivningsmedel och bränslebesparingar såsom vinddrift.