Avancerade maritima operationer

Avancerade operationer blir ett allt vanligare inslag inom sjöfarten. Offshoreoperationer blir viktigare i och med att nya områden öppnas upp för nyttjande av naturresurser. Fartygsstorlekar ökar samtidigt som ytan de opererar på minskar beroende på ökad trafik, konkurrens om utrymme eller geografiska begränsningar pga ökad storlek. Ökade krav ställs på fartygets besättning och dess olika system för manövrering och drift. Samtidigt sker en hastig teknikutveckling som möjliggör olika hjälpmedel för dessa operationer men detta innebär också ett ökat behov av tillförlitliga system. 

Programområdet kopplar till utveckling av robusta positioneringssystem, stöd för operation och manövrering samt studier som rör gränssnitten mellan människa/teknik/organisation. Men också till utvecklings- och innovationsverksamhet vilket innefattar, men inte begränsas till, utveckling av avancerad navigationsassistans, effektivisering genom trafik- och ruttoptimering inklusive dynamisk ruttseparation, anomalidetektion och förutsägelser. Kopplingen till internationella initiativ såsom e-Navigation, e-Maritime och intelligenta transportsystem är självklar.

Programmet ska även bidra till att utveckla maritim verksamhet under svåra klimatförhållanden; arktisk och kallklimatteknologi och teknik- utveckling för isbrytning, men också nya modeller och processer som stöd för en säker och miljövänlig vinter- sjöfart. Havsisen har stor inverkan på transport och handel inom EU och att säkerställa en effektiv och säker sjöfart året runt är en utmaning för Östersjöregionen.

Viktiga forskningsområden är:

  • Robusta och redundanta positioneringssystem med hög positionsnoggrannhet.
  • Metoder och beslutsstödsystem för manövrering i komplicerade operationer.
  • Lösningar för att öka säkerhet och minska kostnader vid isnavigering och isbrytarledning.
  • Avancerad navigationsassistans från land.
  • Människa-maskin-interaktionsaspekter vid införande av automatiserad teknik.
  • Kommunikationslösningar som innefattar tillförlitlig uppkoppling och tillgång till landbaserad IT-infrastruktur.