Branschprogrammet Hållbar sjöfart

Hållbar sjöfart är Trafikverkets branschprogram som löper över tio år, 2019-2028. Programmet, som drivs av Lighthouse, har som målsättning att skapa en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö.


För att uppnå detta ska programmet bidra till:
• en stärkt, breddad och fördjupad triple helix-samverkan där akademi, näringsliv och myndigheter tillsammans tar sig de utmaningar sjöfarten står inför. En långsiktig kompetensförsörjning är även en viktig spinoff av denna samverkan.
• en stärkt forsknings- och utvecklingskompetens.
• tillämpbar kunskap och konkret nytta som ska genereras ur de forsknings- och innovationsprojekt som sker inom ramen för Hållbar sjöfart.

Tanken är att en hållbar sjöfart ska nås ur såväl ett ekonomiskt, ett miljömässigt och ett socialt perspektiv. Det innebär en utmaning i sig eftersom ett antal målkonflikter finns mellan de olika perspektiven. Till exempel kan regler som är ämnade att minimera utsläpp inom sjöfarten leda till oproportionerliga kostnadsökningar, vilket i sin tur kan ge en direkt motsatt effekt i ett större perspektiv eftersom mer kostnadseffektiva transportsätt som har en högre miljöpåverkan då väljs framför sjöfarten. Sådana utmaningar behöver sektorn hantera under de kommande åren.

Hållbar sjöfart fördelar hållbarhetsaspekterna över fyra temaområden; Fartygsdesign, framdrivning och handhavande; Maritimt arbetsliv; Effektiva transportsystem, styrmedel och affärsmodeller, samt; Digitalisering och automatisering. Inom områdena drivs forskning och innovation i olika projekttyper – förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt.

Idéer och förslag till förstudier, forsknings- och innovationsprojekt genereras inom fokusgrupper och i samverkan med andra nätverk och intressentgrupper. Fokusgrupperna samlar relevanta aktörer inom ett specifikt område/fråga och är öppna för att släppa in nya deltagare som vill bidra till att uppnå programmets vision. Utbyte och samverkan med andra nätverksgrupper kan också skapa nya konstellationer för samarbeten där gemensamma beröringspunkter och utmaningar eller lösningar kan utmynna i nya projektidéer.

Programmets upplägg är att en förstudie ska kunna leda vidare till ett forskningsprojekt som i sin tur ska kunna leda vidare till ett innovationsprojekt. En förstudie kan också leda vidare direkt till ett innovationsprojekt. Ett forskningsprojekt inriktas mot de lägre nivåerna på TRL-skalan (Technology Readiness Level) medan innovationsprojekt riktas mot de högre nivåerna.

Idéer och förslag till förstudier, forsknings- och innovationsprojekt genereras inom Lighthouse nätverk, men kan också  också skickas direkt till Lighthouse via mail (se nedan) efter annonsering. Programkommittén, bestående av Lighthouse partners och associerade partners, inleder därefter ett prioriteringsarbete innan Lighthouse styrelse och Trafikverket fastställer slutgiltigt beslut.  


Planerade leveranser från Hållbar sjöfart under tioårsperioden utgörs av; minst 20 förstudierapporter, 5 avslutade forskningsprojekt, 8 avslutade innovationsprojekt, 10 årskonferenser, 20 workshops, 10 halvårs- respektive 10 helårsrapporter och 9 verksamhetsplaner.

För mer info, frågor och kontakt maila gärna branschprogram [at] lighthouse.nu