Energieffektivisering inom den maritima sektorn

En fortsatt ökning av transporter medför ökad energianvändning och utsläpp, med påverkan på människors hälsa och miljön. Inom EU är en utökad närsjöfart nödvändigt för att minska belastningen på den befintliga landbaserade infrastrukturen och för att nå utsläppsmål. För att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten finns inga enkla lösningar - här krävs en radikalt ökad energieffektivisering.

Området energieffektivisering syftar till att åstadkomma förändringar av hur fartyg designas, beställs och opereras samt ge kunskap om andra åtgärder som leder till energieffektivisering inom den globala logistikkedjan och dess olika delar.

Det finns effektiva energibesparande tekniker som reducerar fartygets bränsleförbrukning. För att åstadkomma en förbättrad träffsäkerhet i designutformning av dessa tekniker är det angeläget att utveckla tillförlitliga och experimentella beräkningsmetoder som leder till reella energieffektiviseringsvinster för att undvika investeringar i felaktiga ombyggnationer.

Viktiga områden är:

  • Nya och innovativa åtgärder som förbättrar energieffektivitet. Detta inkluderar allt från utformning av fartyg och tekniska modifikationer till bättre logistiklösningar, avtalsförhållanden och regelverk.
  • Metoder för att verifiera åtgärder. Många åtgärder innehåller osäkerheter vad gäller kostnader, möjlig besparing i praktisk drift och övrig miljöpåverkan etc. Inom området finns fortfarande behov av metodutveckling.
  • Bättre praxis – Forskning behövs om hur energieffektivisering organiseras och utförs i praktiken.
  • Klimatstyrning – Sjöfartens övergång till att minska sin totala klimatpåverkan kommer att behöva styras genom regelverk, standarder, indexering etc. Forskning behövs både om vad som kan göras, och hur en sådan övergång kan göras möjlig.