Lighthouse Förstudier

Som en del i arbetet för en hållbar maritim sektor initierar och koordinerar Lighthouse relevant forskning och innovation som utgår från industrin och samhällets behov. Lighthouse partners och associerade medlemmar har identifierat tio prioriterade områden som är grunden i Lighthouse arbete, förstudierna adresserar ett flertal av dem och bestäms av Lighthouse programkommitté och Lighthouse styrelse.

 

Förstudierna ska:

  • Bidra till att uppnå Lighthouse vision om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö 
  • Bidra till att uppnå Lighthouse mål om väsentligt ökad forskningsfinansiering till den maritima sektorn 
  • Öka samarbetet mellan parter i Lighthouse programkommitté och inom Lighthouse nätverk 
  • Ge ett tydligt och konkret resultat som är till gagn för Lighthouse verksamhet och partners i form av ett större projekt, program eller större ansökan 
  • Engagera nya externa aktörer