Gaps in Regulations, Pedagogic Needs and Human/Automation Interactions in the Shipping Industry

Syftet med denna förstudie har varit att undersöka kunskapsbristerna och framtida forskningsbehov inom två nyckelområden; regelutveckling och pedagogik. Denna rapport föreslår var man ska fokusera forskningsaktiviteter inom dessa områden för att bäst kunna informera beslutsfattare och förbereda de framtida operatörerna som kommer att ingå i denna nya era med sjötransport.

Utförande parter: Chalmers, RISE
Deltagare: Lighthouse, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Western Norway University of Applied Science, Linnéuniversitetet