Lighthouse Postdoktorprogram

Lighthouse postdok-program var ett unikt program med fem postdoktorer fördelade på fyra lärosäten. Postdoktorerna verkade i ett triple helix-perspektiv där industri, samhälle och akademi möts för att främja maritim forskning, utveckling och innovation. Lighthouse stödde även två forskartjänster för att stärka maritim forskning och innovation.

Den svenska regeringens maritima strategi utgår från visionen om konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. För en långsiktig hållbar utveckling av den maritima näringen krävs en stark kunskapsbas och innovationskraft där regioner, näringsliv, lärosäten, institut och offentlig sektor arbetar tillsammans.

Lighthouse postdok-program genomfördes tillsammans och i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet, KTH och Linnéuniversitetet. Inom ramen för postdoktorprogrammet delfinansierade Lighthouse även två forskartjänster förlagd på SSPA och RISE Viktoria.