Lighthouse forskartjänster

Förutom Lighthouse Postdocs delfinansieradeLighthouse två forskartjänster inom frågor med bäring mot Lighthouse prioriterade områden Energieffektivisering i den maritima sektorn och Innovativa fartygskoncept och farkostteknik respektive Maritim Informatik och Sjösäkerhet.

Namn: Sofia Werner, SSPA
Område: Förbättra designprocessen för fartyg

Arbetet var en förlängning av Lighthouse förstudie 2017: Förbättrade prestandaprognoser & driftsoptimering av fartyg. Vid projektering av nya fartyg behöver olika koncept utvärderas och jämförs, exempelvis alternativa skrovformer och propellrar. Nya innovativa lösningar som utnyttjar fysikaliska fenomen kräver nu nya metoder. Dessutom har målsättningen för designprocessen breddats. Från att förut endast optimera fartygen för lugnt väder och för en given lastkondition erhålls en förbättrad lösning om också energieffektiviteten i vågor samt olika lastkonditioner optimeras. Utvecklingen av beräkningsmetoder inom hydrodynamik, s.k. CFD (Computational Fluid Dynamics) har stadigt avancerat. Detta innebär att det finns fler vägar att förbättra prestandaprognoser.

 

Namn: Robert Rylander, RISE Viktoria
Område: Smarta/autonoma fartyg

I Lighthouse förstudie rörande ”Autonom säkerhet för sjöfart” identifierades flera möjligheter för svenskt näringsliv och akademier att ta tätpositioner inom området digitalisering och automatisering av sjöfart. Denna tjänst följer upp arbetet som genomfördes i förstudien främst för att stödja en större svensk satsning på smarta/autonoma fartyg.