Hållbart arbetsliv inom sjöfarten

En hållbar arbetsmiljö som bidrar till ett långt och hållbart arbetsliv är en strategisk utmaning på såväl nationell som global nivå. Den demografiska utvecklingen innebär att fler måste arbeta längre upp i åldrarna.

Parallellt innebär den tekniska utvecklingen att de tekniska och administrativa system som hanteras blir allt mer komplexa och ställer nya krav på användaren som behöver kunna övervaka, kontrollera och lösa nya typer av situationer.

Utformningen av den fysiska arbetsmiljön, system och verktyg påverkar individens prestation, hälsa och välbefinnande. Den har också effekter på en organisations effektivitet och konkurrenskraft samt på samhällsnivå med kostnader för ohälsa och produktionsbortfall.

Viktiga områden är:

  • Effekter av arbetsmiljöns, arbetsuppgifters och arbetsorganisationens utformning och vad som kännetecknar en säker, hälsosam och effektiv arbetsplats ombord.
  • Samspelet mellan ledning, chefer och medarbetare i flerkulturella miljöer med geografiskt spridda arbetsplatser och hur ledarskapet förhåller sig ur ett genus- och likabehandlingsperspektiv.
  • Hur tekniska och administrativa system inom sjöfarten kan utformas, implementeras och underhållas för att öka dess användbarhet och minska risken för suboptimeringar, felhandlingar, olycksfall och ohälsa.