Innovativa fartygskoncept och farkostteknik

Utvecklingen av fartygssystem för ett hållbart transportsystem kräver lättare konstruktioner som är väl anpassade till sin funktion i systemet. Både fartygssystemets behov och utvecklingen mot funktionsbaserade regelverk ställer nya krav på vår förståelse för klassiska marintekniska frågeställningar som skrov- konstruktion, materialval, stabilitet, sjöegenskaper och fram- drivning. Dessutom tillkommer systemfrågor om fartygssystemets livscykel, dess påverkan på transportsystemet som helhet och på samhället och miljön.

Idag är kunskaperna och metoderna att tekniskt bedöma nya koncept, med okonventionella skrovformer, i oprövade material eller med nya framdrivningssystem begränsade. Exempelvis finns ett stort behov av att förbättra metoder som effektivt kan förutspå erosiv propeller- kavitation, eftersom propeller- utformningen är en central del i optimerad fartygsdesign och jakten på förbättrad prestanda.

Det finns stor potential att förbättra fartygets totala effektivitet genom att tillämpa en helhetssyn på fartygsdesign där hänsyn samtidigt tas till såväl operationsprofil, sjötillstånd och besättningens arbetsmiljö. Forskning behövs för koncept- generering och konceptutvärdering ur systemperspektiv. Det handlar delvis om teknikforskning, men förutsätter också, på grund av system- och hållbarhetsperspektivet, forskning och informationsutbyte med andra forskningsfält.

Viktiga områden är:

  • Systemmodellering som inkluderar hur nya fartygskoncept påverkar transportsystemet som helhet - dess effektivitet, funktion och miljöpåverkan.
  • Farkostdesign där både teknikens och operatörens möjligheter vägs in.
  • Styrsystem & framdrivning.
  • Stabilitet & sjöegenskaper.
  • Lättviktsmaterial & tillverkningsmetoder.