Integrerade transportsystem och affärsmodeller

Området ”Integrerade transport- system och affärsmodeller” har ett operativt och innovativt fokus och sätter in sjöfarten i ett sammanhang av handel, logistik, företagsekonomi och juridik med konkurrenskraft och hållbarhet som mål. Sjöfart är en förutsättning för globaliseringen och därmed vårt välstånd och ett centralt inslag i internationella transportsystem.

Tidigare dominerade ett kaj-till-kaj- perspektiv, men utvecklingen går nu mot att bättre integrera sjöfarten i förädlings-, logistik- och transportkedjor, i handel och kapitalmarknader, i legala strukturer och regelverk liksom i samhället som helhet. Dock kvarstår konkurrens mellan trafikslagen och sjöfarten betalar i allt högre grad samhällsekonomiska kostnader, samtidigt som man tappar i konkurrenskraft.

Sjöfarten ingår också i ett integrerat transportsystem som stödjer effektiv logistik. Detta ställer stora krav på nytänkande från nuvarande aktörer, men ger dem möjligheter att effektivisera och finna nya roller och affärer.

Det ger också stort utrymme för nya aktörer som med idéer och teknologi kan stödja, men även utmana, nuvarande aktörer och för såväl befintliga som nya aktörer möjlighet att ta tillvara informationsteknikens möjligheter.

Viktiga områden är:

  • Förbättrade och nya sätt att hantera dagens flöden dörr-till- dörr. Nya roller, affärsmodeller och stödsystem för att utnyttja synergier mellan de idag separata flödena av gods, pengar och information.
  • Synkronisering, planering och gränssnitt för att kunna reducera farten till sjöss med fortsatt lönsamhet och nöjda kunder.
  • Kunskap och metoder för att analysera logistiska och affärs- mässiga effekter av förändrade stöd och regelverk.
  • Sjöfartens roll i nationella och lokala transporter.