Maritim informatik

Maritim informatik studerar användningen och nyttjandet av digitaliseringen i den maritima sektorn och hur denna kan leda till effektivare verksamhet, säkrare sjöfart och större lönsamhet i näringen.

Sjöfarten bygger på att samverkan sker mellan olika aktörer. Digitaliseringen har möjliggjort en allt ökande integration mellan sjöfartens olika aktörer, såsom rederier, hamnar och transportköpare. Maritim informatik är därmed en möjliggörare för de andra programområdena, såväl för transportsystemet som helhet som för olika delar av maritima operationer.

Två viktiga aspekter för det maritima transportsystemets målsättningar, där digitaliseringen skapar möjligheter, är effektivitet och säkerhet för den maritima verksamheten. Nya aktörer tillkommer och det skapas möjligheter för en ökande integration mellan olika system inom olika delar av det uppkopplade fartyget, mellan fartyg, med landbaserade assistans (såsom att kunna operera på distans och identifiera ruttavvikelser) samt mellan olika landbaserade enheter.

Digitala plattformar behöver erbjuda en informationssamverkans- miljö baserad på förtroende hos involverade aktörer för delning av information. Genom att tillhandahålla information från olika källor skapas också möjligheten till innovation genom att nya och befintliga aktörer, som t.ex. tredjepartsutvecklare, blir engagerade i att erbjuda nya innovativa tjänster och för att öka säkerheten. Maritim informatik adresserar således också säkerhetsfrågor – både för den maritima verksamheten och säkerhet i informationssamverkan.

Viktiga områden är:

  • Distribution och tillvaratagnande av dataströmmar från olika källor (exempelvis sensorer, Automatic Identification System (AIS), framtida AIS system , crowdsourcing).
  • Analys av stora datamängder från olika disparata datakällor (sensor fusion), vilket kan utnyttjas för att identifiera och skapa nya, mer eller mindre teknikinfluerade, innovationer (beslutsstödsystem, effektivisering av administration etc.).
  • Digitala plattformar för informations- samverkan och tjänsteinteraktion.
  • Legala och affärsmässiga förutsättningar för en ökad informationssamverkan mellan maritima aktörer.
  • Maritim säkerhet - Förstå och överbrygga de utmaningar som finns för att olika informationsägare ska dela med sig till andra av det som tidigare ansetts som en konkurrensfördel.