Nyheter

Det här länge pratats om att använda lättviktiga kompositer i fartygskonstruktioner.

En stor del av fartygs koldioxidutsläpp sker när de ligger till ankars och väntar utanför hamn.

Den ökade trafikträngseln i svenska städer hotar både miljö och ekonomi. Samtidigt finns ett uttalat mål om att flytta gods från väg till vatten.

Dåligt fungerande brandsläckningssystem har de senaste åren återkommande pekats ut som en orsak till att okontrollerade bränder uppstått på rorofar

Tydligare regler, ökad digitalisering och förbättrad synkronisering mellan olika aktörer i transportkedjan kan minska antalet olyckor med farligt g

För att bidra till ett klimatneutralt EU 2050 vill EU-kommissionen att sjöfarten införlivas i systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) – någ

Vilken båtbottenfärg ska jag använda på mitt fartyg? Vilken är mest miljö- och kostnadseffektiv för de vatten vi seglar på?

Medan godstrafiken knappt påverkades, minskade den svenska passagerartrafiken med 54 procent under pandemiåret 2020.

Det räcker inte med teknisk kompetens kopplat till ny teknik och nya bränslen. En ”miljömedvetenhetskultur” behöver också skapas.

Det pratas mycket om väte och ammoniak som framtidens fartygsbränslen.

Kärleken till havet, tekniken och drömmen om att få arbeta i en internationell miljö.

Det är mer effektivt att helt fokusera på att bygga nya gröna fartyg än att också bygga om och göra befintliga fartyg mer klimateffektiva.

Pandemin stoppade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningsdag förra året. Därför blev det dubbelt firande online i år.

Intresset för hur undervattensbuller påverkar det marina livet har ökat på senare år.

Vi har flera förslag på hur vi ska få ett effektivt innovationssystem som gör svensk sjöfart konkurrenskraftig och fossilfri samt svensk marintekni

Sidor