Pågående projekt

Under 2019 drivs inom Hållbar sjöfart elva förstudier, två forskningsprojekt och två innovationsprojekt.

Förstudier

Kartläggning av oreglerade kolväteutsläpp från värmebehandling av oljerester ombord på fartyg - Kent Salo, Chalmers kent.salo [at] chalmers.se

The potential of ammonia as fuel for shipping - Julia Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet julia.hansson [at] ivl.se

Fossilfri kollektivtrafik på vatten - Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet karl.jiven [at] ivl.se

Utbildning för en miljömässigt hållbar sjöfart - Kjell Larsson, Linnéuniversitetet kjell.larsson [at] lnu.se

Miljöpåverkan av en hamns undervattensbuller - analys av forskningsbehov kring källor och effekter samt åtgärder och styrmedel för att mildra problemet - Torbjörn Johansson, IVL Svenska Miljöinstitutet torbjorn.johansson [at] ivl.se

Social hållbarhet i praktiken (SHIP). Utveckling av kunskap och god praxis om sjöfartens sociala arbetsmiljöförhållanden - Cecilia Österman, Linnéuniversitetet cecilia.osterman [at] lnu.se

Psykisk ohälsa i sjöfarten, en prevalensstudie - Joakim Dahlman, VTI joakim.dahlman [at] vti.se

Digitalisering och automatisering i små och medelstora hamnar - Mikael Lind, RISE mikael.lind [at] ri.se

Storlek, specialisering och flexibilitet – hamnarnas roll i ett hållbart transportsystem - Inge Vierth, VTI inge.vierth [at] vi.se

Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet - Ida-Maja Hassellöv, Chalmers ida-maja [at] chalmers.se

Forskningsprojekt

Hållbart fartygsunderhåll genom framtagande av beslutsstöd samt hållbarhetsklassning av antifouling-strategier - Erik Ytreberg, Chalmers erik.ytreberg [at] chalmers.se

Propeller-Hull Interaction Effects in Waves - Arash Eslamdoost, Chalmers arash.esalmdoost [at] chalmers.se

Innovationsprojekt

Autonom säkerhet – nya sensorer - Mikael Hägg, RISE mikael.hagg [at] ri.se

Lätta elfartyg - Mikael Hägg, RISE mikael.hagg [at] ri.se