Programbeskrivning i sammanfattning

Branschprogrammet Hållbar Sjöfarts övergripande och långsiktiga målsättning är att Sverige ska ha en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö. För att uppnå detta ska programmet bidra till:

  • en stärkt, breddad och fördjupad triple helix-samverkan där akademi, näringsliv och myndigheter tillsammans tar sig de utmaningar sjöfarten står inför. En långsiktig kompetensförsörjning är även en viktig spinoff av denna samverkan.
  • en stärkt forsknings- och utvecklingskompetens.
  • tillämpbar kunskap och konkret nytta som ska genereras ur de forsknings- och innovationsprojekt som sker inom ramen för Hållbar sjöfart.

Temaområden

Hållbar sjöfart inriktar sig på följande fyra tematiska områden för att bidra till att uppnå en hållbar sjöfart:

De tematiska områdena går i linje med och innefattar de tio prioriterade områden som identifierats av Lighthouse partners och associerade medlemmar som viktiga för att stärka den maritima sektorns konkurrenskraft och för att möta dess utmaningar inom klimat och miljö, sjösäkerhet och arbetsmiljö. Därtill har dessa teman bäring på Trafikverkets målområden för forskning och innovation inom sjöfartsområdet, utpekade i myndighetens forsknings- och innovationsplan.

Inom Lighthouse har förstudier genomförts som lett till projekt inom samtliga temaområden ovan och avsikten är att bygga vidare på redan vunna erfarenheter, kompetenser och samarbeten.

Process

Idéer och förslag till förstudier, forsknings- och innovationsprojekt genereras inom fokusgrupper (som kommer att bildas ) och i samverkan med andra nätverk och intressentgrupper. Fokusgrupperna samlar relevanta aktörer inom ett specifikt område/fråga och är öppna för att släppa in nya deltagare som vill bidra till att uppnå programmets vision. Utbyte och samverkan med andra nätverksgrupper kan också skapa nya konstellationer för samarbeten där gemensamma beröringspunkter och utmaningar eller lösningar kan utmynna i nya projektidéer.

Beskrivning av projekttyper

Inom programmets tematiska områden bedrivs forskning och innovation i tre olika projekttyper: förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt.  Forskningsprojekten inriktas mot de lägre nivåerna på TRL-skalan (Technology Readiness Level) medan innovationsprojekt inriktas mot de högre nivåerna.


En förstudie ska kunna leda vidare till ett forskningsprojekt som i sin tur ska kunna leda vidare till ett innovationsprojekt.  En förstudie kan också leda vidare direkt till ett innovationsprojekt. Det är dock inget krav att forsknings- och innovationsprojekt måste gå via förstudier.