SKEMA

SKEMA-projektet har etablerat en kunskapsplattform som innehåller projektstudier respektive resultat från workshops och fallstudier där viktiga utmaningar för den europeiska sjöfarten och logistikbranschen tas upp. Projektet pågick 20008-2011 och i konsortiet som genomförde projektet ingick akademi, rederier, sjöfartsmyndigheter samt konsulter. 

Konsolideringsstudier gav en samlad syn på viktiga aspekter av sjötransporter och logistik och återkommande studier analyserade aktuella frågor på djupet. Exempel på återkommande studier som genomförs är e-Maritime, Konsekvenser av nya MARPOL-regler för lågsvavligt bränsle för konkurrenskraften hos närsjöfarten och om upprättande av standard måttenheten för RoRo. Syftet är att underlätta utbytet av information mellan berörda parter i den europeiska sjöfarten och inom logistikbranschen, öka medvetenheten om relevant forskning och ge en överblick och detaljerad information om nuvarande teknik och bästa praxis på europeisk på regional och nationell nivå.

 

Projektpartner från Lighthouse: