Sjösäkerhet

En av sjöfartens stora utmaningar är säkerhet. En fartygsolycka kan få mycket stora konsekvenser, inte bara för människoliv utan även negativa konsekvenser på miljön och i ekonomiska termer. Säkerhet inkluderar alla delar av sjöfart såsom regelverk, organisation, utbildning och träning, fartygskonstruktion och konstruktion av utrustning samt operation och handhavande.

Inom sjösäkerhet kan man definiera olika aktiviteter som alla bidrar till att förebygga, förhindra eller minska konsekvenserna av en olycka. Brandförebyggande åtgärder är exempel på proaktiva åtgärder medan åtgärder för att minska konsekvenserna av en olycka kan t.ex. vara brandbekämpning, samt åtgärder efter en olycka så som sjöräddning.

Ett viktigt moment inom sjösäkerhet är att utveckla metoder för att identifiera vad som är säkert nautiskt beteende (Safety II). Områden med behov av utveckling rör behov av land- och fartygs- baserad övervakning, verifiering, optimering och prognostisering. En grund för utveckling av sjösäkerhet är riskanalyser. Utveckling behövs inom historiska/statistiska planet och dynamiska skeenden.

Design av fartyg och utrustning behöver stöttas av kontinuerliga forskningsaktiviteter för att säkerställa rätt säkerhetsnivå för avsedd funktionalitet och operation.

Forskning kan även stödja regel- utveckling samt tolkning av regler. Exempel på viktiga frågor är arktisk sjöfart, design av ultrastora fartyg, design av specialfartyg, fartygs- rörelser och stabilitet, risk och tillförlitlighetsanalyser rörande strukturdesign samt fartygs- manövrering och underhåll i relation till korrosion och utmattning.

Vidare är det viktigt att inkludera operationella aspekter t.ex. navigation, sjöräddning och massräddningsoperationer samt ledarskap och pedagogik. Centrala redskap i denna typ av forskning är fartygs- simulatorer och praktiska fältförsök.

Viktiga områden är:

  • Utveckling av teknik, organisation, träning samt procedurer för Search and Rescue, Evacuation och Escape.
  • Tillämpad säkerhet, integrering av säkerhetskulturer, operativa standarder och regelsystem i komplex sjöfart.
  • Operatörens fysiska och kognitiva prestationsförmåga.
  • Proaktiv användarcentrerad design av fartyg och utrustning för att förebygga och förhindra olyckor, land- och fartygsbaserad övervakning och beslutsstöd.